SETTINGS bygger på övertygelsen om att normkreativa metoder kan skapa mer lustfyllda och inkluderande arbetsplatser, organisationer och ledarskap.

Normen
Normkritiken
Normkreativiteten

Vad är normkreativitet?

Om normkritiska perspektiv synliggör normer och ger oss redskap att plocka isär de strukturer som begränsar oss, så utgör normkreativiteten ett förhållningssätt och metoder för att plocka upp bitarna och bygga nya, mer inkluderande möjligheter, organisationer och verksamheter.

I varje social gemenskap finns en mängd olika normer vi förhåller oss till dagligen. Sociala normer är en uppsättning regler eller förväntningar på hur vi ska agera eller bete oss i relation till oss själva och varandra, de utgör ett slags mönster för interaktion mellan människor. Många av våra normer gör det smidigt för att vi ska fungera tillsammans. Ibland är normerna både överenskomna och uttalade men minst lika ofta är de osynliga och underförstådda och märks inte förrän någon bryter mot dem. SETTINGS normutmanande arbete fokuserar på att synliggöra och förändra de normer som hjälper till att förstärka vissa gruppers positioner, medan de utestänger eller gör det svårt för andra att ta plats. Det arbetet handlar om synliggöra odemokratiska maktordningar men också att visa hur dessa begränsar oss från att ta vara på de kompetenser och erfarenheter som finns hos en grupp, organisation eller samhälle.

Ett normkreativt arbete gör oss medvetna om vilka normer vi förhåller oss till och på så sätt blir det möjligt att aktivt välja vilka normer vi verkligen vill ha eller inte ha – i en mindre social gemenskap, i en organiserad verksamhet eller i samhället i stort. Genom att utmana föreställningar om oss själva och våra arbetssätt kan vi blåsa nytt liv i vårt dagliga tänkande och görande för att skapa ett inkluderande samhälle där det vi gör, våra kompetenser och kvalitéer, spelar större roll än vilka funktioner, färger eller former våra kroppar har. Därmed kan vi lägga grunden för mer angelägna arbetsmetoder och processer.