Open organisation

För de verksamheter som redan gjort en kartläggning och vill göra en mer fördjupande praktik har SETTINGS vidareutvecklat Open Space-metoden till vad vi kallar Open Organisation. Det är en praktiskt kollektiv arbetsmetod där utgår vi från organisationens gemensamma erfarenhet och kompetens för att gå direkt till normkreativ handling.

Vi startar i deltagarnas egna frågeställningar kring hur verksamheten kan bli mer inkluderande och jämställd. Förslag på svar till frågorna letas och undersöks i de olika praktiker gruppen har representerade bland sig. Därmed kan undersökandet av gruppens frågeställningar besvaras med olika konkreta förslag som kan ta en mängd olika uttryck och former som policy-dokument, nya mötesmetoder, förändrade arbetsrutiner osv.

Open Organisation-metoden inspirerar gruppen att inte stanna vid problemformuleringar utan undersökandet drivs mot att hitta och formulera verktyg och konkreta arbetsmetoder för en utveckling som andas innovation och vision.

Att arbeta i grupp genom open space

MHS Open SpaceVi blir smartare tillsammans! SETTINGS processleder flera olika kollektiva metoder bland annat genom Open Space, vilket är en demokratisk mötesmetod som gör det möjligt för en grupp människor att på mer lika villkor kommunicera och undersöka ett ämne som formuleras utifrån en huvudfråga för mötet. När SETTINGS använder sig av Open Space-metoden har vi alltid ett tydligt fokus på strategier.

Vi tror att det är viktigt att ta fäste vid att gå vidare, att inte enbart problemformulera, utan också problemlösa. Våra frågeställningar som behandlas utgår därför alltid från hur vi ska åstadkomma förändring. Därför blir Open Space-rapporten som är resultatetet av ett Open Space-möte fullt av visioner, verktyg och strategier som kan användas som avstamp för framtida inspiration och beslut.

Bekräftelseworkshop – att utmana härskartekniker

I situationer där makt förhandlas och normer utmanas används ofta härskartekniker som ett sätt att behålla den rådande ordningen. Instinktivt reagerar vi med skamkänslor och oftast går en därifrån med en känsla av att ”det var mitt fel”.

Bekräftarworkshopsen skapar metoder för hur en kan bemöta härskartekniker med hjälp av bekräftartekniker och med metoder för synliggörande. Vi utgår från de exempel som finns i gruppen och skapar tillsammans möjliga metoder för dig som individ och gruppen som kollektiv att kunna synliggöra och agera då sådana situationer uppstår. Tillsammans spelar vi upp alternativa händelseförlopp för att sätta erfarenheten i kroppen och ”öva” på att reagera på andra sätt.

bekraftarws

Klicka på bilden för att läsa artikeln!

Normkreativ rekrytering

Normkreativ rekrytering handlar om att reflektera över och synliggöra våra egna föreställningar om oss själva och den organisation vi verkar i. Vilka normer råder här? Hur definierar vi kvalité & kompetens? På vilka grunder? All forskning visar nämligen att oreflekterade processer leder till att vår rekrytering mer görs ”som den alltid har gjorts” och inte efter de behov organisationen står inför i en specifik situation. Vi tar en mängd omedvetna val. Val som gör att vi missar många människors kompetens. Därmed missar vi också chanser för organisationen att utvecklas i sin samtid.

Ledarskapsutbildning: att leda förändringsprocesser

Tillsammans med ledare från olika verksamheter och organisationer tittar vi närmare på motstånd och möjligheter i en normkreativ förändringsprocess. Hur leder vi ett normkreativt arbete, vilka motstånd möter vi och vilka strategier och metoder behöver vi för framtiden? I ett nära möte, med scenarios från verkligheten, arbetar vi hands on med gemensamma problemformuleringar och strategier för framtiden. Tillsammans tittar vi närmare kring ett flertal olika teorier och förhållningssätt vad det gäller exempelvis gruppsykologi, förändringsprocesser, non violent communication, härskartekniker och konflikthantering.

Boken Normkreativ

I vår bok Normkreativ beskriver vi hur vi förhåller oss till begreppet normkreativitet. Boken innehåller både förhållningssätt, förslag på metoder och kortare intervjuer med bl.a. Katrine Kielos, Emil Jensen, Ulrika Dahl, Sissela Nordling Blanco, Edda Manga, Foujan Rouzbeh, Gunilla Edemo och Nabila Abdul Fattah. Formen är gjord av The Treasure Factory och Mariana Alves. Beställ boken genom att mejla oss på info@settings.se.

Köp!