Normkreativ rekrytering och konstnärlig programmering

SETTINGS har arbetat med normkreativ rekrytering och programmering på Norrlandsoperan i Umeå. Att synliggöra och rucka på exkluderande normer när det gäller rekrytering och konstnärlig programmering handlar om våra egna föreställningar om oss själva. I en rekrytering kan det sägas finnas två pusselbitar, den ena är den organisation som ska rekrytera, dess normer och värderingar och den andra pusselbiten är den person vi ska rekrytera. Ofta lägger vi all energi på den andra pusselbiten, utan att fundera över i vilken organisation denna person ska verka.

I vårt arbete med en normkreativ rekrytering på Norrlandsoperan fokuserade vi på den första pusselbiten; vilka normer råder här, vilka exkluderas eller välkomnas av dessa normer? Stämmer vår självbild överens med verkligheten? Hur definierar vi kvalitet och kompetens och på vilket sätt begränsar detta oss och andra? Hur transparanta är vi med vårt urval och hur förmedlar vi det som är viktigt för oss?

Processledning på Sveriges Kommuner och Landsting

Normkreativa mötesmetoder på Folkteatern i Göteborg

SETTINGS har samarbetat med Folkteatern i Göteborg kring metoder för mer inkluderande och inspirerande möten.

SETTINGS skapar förutsättningar, processleder och genomför normkreativa möten med grupper och individer för att möjliggöra större deltagande och ge plats för fler perspektiv och mer inspiration! Att skapa möten där normer förskjuts, där fler bli sedda och allas kompetens tas till vara är en förutsättning för en normkreativ organisation. När vi arbetade med Folkteatern kring normkreativa mötesmetoder undersökte vi hur vi kunde styra om våra invanda tillvägagångssätt för att generera innovativa tankar och impulser. Vi arbetade också kring hur vi kan upptäcka osynlig kompetens hos personalen som organisationen kan ha stor nytta av i sitt arbete för en mer inkluderande arbetsplats.

En normkreativ stadsbyggnadsprocess

I ett samarbete mellan SETTINGS, arkitekten Thérèse Kristiansson och H+/Helsingborg stad har vi tillsammans med kommunens stadsplanerare och arkitekter undersökt hur definitioner av smak, kvalité och stil kan användas som maktmedel och exkludering i stadsrummet. Genom att synliggöra dessa värden och berättelser i ett tidigt stadium av planerings- och designprocessen undersökte vi hur vi kan skapa offentliga rum och platser som passar invånare med olika kroppar, hudfärger, sexualiteter, inkomster, funktioner m.m. Samarbetet skedde under Helsingborgs stads pågående byggande av en ny stadsdel där ett av målen är att minska den segregation som präglar andra delar av staden. Arbetet kretsade kring en tillfällig badplats som skulle byggas i Helsinborgs hamn och resultatet blev ett välbesökt containerbad med önskemål om en permentering.

Container